Blue Flower

Een vaarweg Incident Scenario of VIS is een gestandaardiseerde typering voor een incident op of rond een vaarweg. Een VIS is onderdeel van het Vaarweg Incident Management en is binnen de rampenbestrijding doorgaans maatgevend voor de benodigde opschaling, zowel van de hulpdiensten als van de beheerder van de vaarweg (in principe Rijkswaterstaat).

De opschaling van de hulpdiensten kan per regio of locatie verschillen.

De scenario's zijn in de veiligheidsregio Limburg-Noord ingedeeld in 4 groepen:

  • VIS 1: Verstoring van de scheepvaart
  • VIS 2: Brand
  • VIS 3: Aanvaringen en drenkelingen
  • VIS 4: Gevaarlijke stoffen

Elke hoofdgroep is onderverdeeld in 3 subgroepen, oplopend van de kleinste omvang (1) naar de meest complexe situatie (3).

  • Subgroep 1 (bv VIS 3.1): Geen slachtoffers, lichte schade
  • Subgroep 2: Lichte schade, mogelijk persoonlijk letsel
  • Subgroep 3: grote schade en / of persoonlijk letsel, mogelijk escalatie van het incident

VIS 1

VIS 1 betreft een verstoring van de scheepvaart.

VIS 1.1:

Berging vondsten / vaartuig / voertuig
Duik werkzaamheden
Lijk te water
Blokkades
Storm
Uitval infrastructuur (defecten / besturings fouten objecten, stroomuitval)
Stremming door onderhoudswerkzaamheden

VIS 1.2:

Drenkeling
Auto te water

VIS 1.3:

Bezwijken waterkeringen
Langdurige blokkades
Extreme ijsgang
Langdurige laag waterperiode
Hoogwater

VIS 2

VIS 2 is voor brand.

VIS 2.1:

Brand in de nabijheid vaarweg
Brand in of op een object (sluis e.d.)

VIS 2.2:

Brand op schip met (mogelijk) slachtoffers

VIS 2.3:

Brand op passagiersschip
Brand op vrachtschip in schutsluis
Bom vinding op objecten
Terroristische dreiging
Brand op een schip met gevaarlijke stoffen valt onder VIS 4.3.

VIS 3

VIS 3 is voor aanvaringen en drenkelingen.

VIS 3.1: Aanvaring schip met:

Stuw
Sluis
Brugpijler
Wal
Ander schip

VIS 3.2:

Aanvaring schip waardoor mogelijk slachtoffers
Zinkend schip (mogelijk met slachtoffers)
Drenkeling

VIS 3.3: Aanvaring schip met:

Stuw
Sluis
Brugpijler
Wal
Veerboot
Vrachtschip
Passagiersschip

Een aanvaring waarbij een schip met gevaarlijke stoffen betrokken is valt onder VIS 4.3. zinkend passagiersschip

VIS 4

VIS 4 is voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

VIS 4.1:

Beperkte lekkage gevaarlijke stof in water vanuit een schip
Constatering olie lozing

VIS 4.2:

Signalering van lichte overschrijding norm waarden
(mogelijk) slachtoffers op schip t.g.v. lekkage en/of vrijkomen gevaarlijke stoffen

VIS 4.3:

Ernstige beschadiging van schip
Vrijkomen van wolk gevaarlijke stoffen (toxisch/brandbaar)
Ernstige waterverontreiniging
Slachtoffers in omgeving constatering olievlek van beperkte omvang zonder aanwijsbare herkomst en te gering van omvang om opruimacties te houden.

Gelderland-Zuid

De scenario's zijn in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingedeeld in 7 groepen die in grote lijnen gelijk lopen aan het Snelwegincidentscenario:

VIS 1: Mens en dier in nood
VIS 2: Verontreiniging oppervlaktewater
VIS 3: Ongeval met Gevaarlijke stoffen
VIS 4: Brand en/of explosie
VIS 5: Ordeverstoring
VIS 6: Ecologisch incident
VIS 7: Aanvaring en/of losgeslagen schip, lading of object

VIS 1

Mens en dier in nood

VIS 1.1: Watersporter in problemen, dier in nood [1]
VIS 1.2: Schip in nood
VIS 1.3: Persoon overboord/vermist
VIS 1.4: Ongeval, gewonde
VIS 1.5: Ziekte aan boord
VIS 1.6: Neergestort vliegtuig (GRIP 1)
VIS 1.7: Problemen ijs (Persoon door ijs gezakt)

VIS 2

Verontreiniging (oppervlakte) water en oevers

VIS 2.1: Versmering
VIS 2.2: Stof opgelost in water
VIS 2.3: Stof drijft op water
VIS 2.4: Stof zinkt
VIS 2.5: Verontreiniging kust/oever

VIS 3

Ongeval met gevaarlijke stoffen

VIS 3.1: Hinderlijke lucht
VIS 3.2: Vrijgekomen Brandbare stof
VIS 3.3: Vrijgekomen Chemische stof
VIS 3.4: Vrijgekomen Radioactieve stof
VIS 3.5: Ontstaan gaswolk
VIS 3.6: Transportleiding
VIS 3.7: Aantreffen explosief
VIS 3.8: Gedumpte onbekende stof

VIS 4

Brand en/of explosie

VIS 4.1: Pleziervaart
VIS 4.2: Binnenvaartschip
VIS 4.3: Rondvaartboot (GRIP 1)
VIS 4.7: Cruise/Ferry (GRIP 1)

VIS 5

Ordeverstoring

VIS 5.1: Recreatie
VIS 5.2: Partyboot
VIS 5.3: Cruiseschip / Ferry
VIS 5.4: Activisten op een vaartuig
VIS 5.5: Stremming van de vaarweg
VIS 5.6: Bij sluis / op de kant

VIS 6

Ecologisch incident

VIS 6.1: Aangespoelde vogels / dieren
VIS 6.2: Veel zieke / dode dieren in het water

VIS 7

Aanvaring en / of losgeslagen schip, object of lading

VIS 7.1: In de vaarweg
VIS 7.2: Gezonken
VIS 7.3: Op de oever / op het strand
VIS 7.4: Vermist